Background Image

Usein kysyttyä

Kaikki hakijat toimittavat seuraavat liitteet:

Jäljennös tutkintotodistuksesta
Opintosuoritusote (josta näkyvät tutkintoon kuuluvat opintojaksot laajuuksineen ja arvosanoineen).
Motivaatiokirje, jossa on hakijan oma selvitys, mitä hän aikoo opiskella TTY:ssa ja miksi hän hakee opiskelijaksi.

Lisäksi Porissa opisto- ja AMK-insinöörit toimittavat mahdolliset työtodistukset insinööritasoisesta työkokemuksesta.

Voit hakea! Hakuajan päättymisen jälkeen (30.6.2017 mennessä) valmistuvat hakijat hakevat opiskelijaksi hakuaikana ja toimittavat kaikki hakemuksen liitteet tutkintotodistusta lukuun ottamatta. He toimittavat kopion tutkintotodistuksestaan sekä lopullisesta opintosuoriteotteestaan viimeistään 8.6.2017 kello 15 mennessä. Jos hakija ei saa tutkintotodistusta ennen 8.6.2017, hänen tulee olla yhteydessä hakijapalveluihin (opiskelijavalinta@tut.fi, puh. 050 300 0442).

Kyllä voi. Porissa järjestetään nimenomaan muuntokoulutusta insinööristä diplomi-insinööriksi, jolloin miltä tahansa alalta insinööriksi valmistunut voi hakeutua mieleiseensä tutkinto-ohjelmaan.

Lisätietoja saat: opiskelijavalinta@tut.fi, poridi(a)tut.fi, 040-826 2723/Tiina Suominen, 040-198 1720/Minna Baggström

Porissa luento-opetusta järjestetään sekä päivällä että iltaisin. Tarjolla on myös verkkokursseja ja itsenäistä opiskelua: tietyille kursseille löytyy vaihtoehtoisia suoritustapoja. Voit valita monimuoto-opetuksen, jolloin merkittävä osa opiskelusta tapahtuu itsenäisesti tai verkko-opiskeluna. Mikäli opiskelet koko tutkinnon esim. työn ohessa monimuoto-opetuksena, lähiopetuspäiviä on joitakin päiviä kuukaudessa riippuen kurssi- ja suoritustapavalinnoista. Työn ohessa monimuotoisesti opiskellen tutkinnon voi suorittaa kahdessa ja puolessa vuodessa. Kokopäiväiset opiskelijat suorittavat tutkinnon kahdessa vuodessa. Omaa opiskeluaikataulua voi myös venyttää opintoaikojen rajaamisen puitteissa eli neljään vuoteen.

Voit opiskella! Työn ohessa opiskelu onnistuu Porissa hyvin, koska käytämme menestyksekkäästi, sillä käytämme menestyksekkäästi erilaisia monimuotoisia opetusmenetelmiä ja lähiopetuksen aikatauluttamisessa huomioimme työn ohessa opiskelevat. Työn ohessa opiskelu vaatii aktiivisuutta ja omatoimisuutta. Opintoaikojen rajaukset koskevat myös työn ohessa tutkintoaan suorittavia. Lue lisää!

Hakija ei voi tulla valituksi varasijalta jolloin jonotusmahdollisuuttakaan ei ole. Porissa opiskelijavalinta on vain kerran vuodessa aina keväällä.

Täydentävillä opinnoilla tarkoitetaan pakollisia perusopintojaksoja, jotka opiskelija joutuu suorittamaan saadakseen tarvittavan esitietomäärän maisterivaiheen eli DI-opintoja varten. Täydentävät opinnot määritellään tapauskohtaisesti opintojen alussa aiemman soveltuvan tutkinnon pohjalta. Vuoden 2016 syksystä asti täydentävät opinnot on sisällytetty tutkintoon.

Painotettu keskiarvo lasketaan kertomalla kurssien arvosanat ja opintopistemäärät. Vain kurssit, joista on numeerinen arvosana (1-5) otetaan mukaan laskentaan, ei siis hyväksyttyjä (H) ja/tai korvattuja (K) kursseja. Myöskään opinnäytetyön arvosanaa ei oteta huomioon.

Esimerkki painotetun keskiarvon laskemisesta:
Kurssi A, 4 op, arvosana 3 -> kerrotaan 4×3= 12
Kurssi B, 3 op, arvosana 2 -> kerrotaan 3×2= 6
Kurssi C, 2 op, arvosana 4 -> kerrotaan 2×4 = 8
Kurssi D, 5 op, arvosana hyväksytty -> ei lasketa mukaan

Lasketaan yhteen opintopisteet 4+3+2= 9. Lasketaan yhteen tulot 12+6+8= 26. Jaetaan tulojen summa 26 opintopisteiden summalla 9 = 2,89. Painotettu keskiarvo on 2,89

Suurin osa Porin kampuksen opintojaksoista sisältää monimuotoisia opetusmenetelmiä. Porissa monimuoto-opiskelu sisältää mm. luentovideoita, luentoja, ryhmätöitä, myös ajasta ja paikasta riippumattomia ryhmätöitä sekä itsenäisesti suoritettavia harjoituksia ja tehtäviä. Monilla opintojaksoilla on vaihtoehtoisia suoritustapoja, näin sinä opiskelijana pääset valitsemaan sinulle parhaimman tavan oppia.

Monimuoto-opiskelussa lähiopetuksen eli yliopistolla pidettävän opetuksen määrä on minimoitu. Lähiopetuspäiville osallistuminen on siksi erityisen tärkeää. Tarkkaa määrää lähipäivistä on vaikea sanoa, sillä tämä on riippuvainen siitä, mitä opintojaksoja haluaa opiskella ja millaisen suoritustavan valitsee. Porin kampuksella pyritään kuitenkin siihen, että läsnäoloa vaativa lähiopetus sijoitettaisiin loppuviikkoon, yleensä perjantaihin. Lue lisää monimuodosta!

Sisäänpääsykeskiarvot ovat vaihdelleet vuosittain, riippuen hakijajoukosta, mutta vähintään noin 3:n keskiarvolla on päässyt opiskelemaan.